REGULAMIN DLA KLIENTA DETALICZNEGO

SPIS TREŚCI:

§1. Definicje

§2. Składanie zamówienia

§3. Realizacja zamówienia

§4. Cena towaru

§5. Formy płatności

§6. Ochrona danych osobowych

§7. Reklamacja

§8. Gwarancja

§9. Zwrot zakupionego towaru do sklepu bez podania przyczyny

§10. Prawo klienta do nie przyjęcia towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych

§11. Prawa autorskie

§12. Wypowiedzi klientów

§13. Wyłączenie odpowiedzialności zarządcy portali grupy ZBUDUJMY.PL

§14. Postanowienia końcowe

§ 1

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie dla Klienta Detalicznego portalu ZBUDUJMY.pl oznaczają:

 1. Zarządca – INTERNET CODE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. św. Rocha 4a, NIP: 8133784476, REGON: 380590910, KRS: 0000737486, właściciel i administrator internetowego portalu handlowego, prowadzonego pod adresem www.zbudujmy.pl lub pod każdym innym adresem WWW, będącym jej własnością, m.in.: www.kominy.pl, www.ocieplenie.pl, www.ogrzewanie.pl, www.ogrodzenie.pl, www.ogrodowy.pl, www.osprzet.pl, www.wykonczenie.pl, www.wykonawstwo.pl
 2. Portal ZBUDUJMY.PL – narzędzia internetowe, stanowiące własność INTERNET CODE Sp. z o. o. i dostępne pod adresem www.zbudujmy.pl lub pod innym adresem, którego właścicielem jest spółka INTERNET CODE Sp. z o.o. m.in.: www.kominy.pl, www.ocieplenie.pl, www.ogrzewanie.pl, www.ogrodzenie.pl, www.ogrodowy.pl, www.osprzet.pl, www.wykonczenie.pl, www.wykonawstwo.pl
 3. Sklep partnerski – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na prezentacji i sprzedaży towarów, za pośrednictwem sieci Internet na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL, który zaakceptował zasady współpracy z Zarządcą, Partnerami biznesowymi i Klientami Portalu ZBUDUJMY.PL, w tym podpisał Umowę współpracy z Zarządcą.
 4. Klient - każdy podmiot, który w wyniku rejestracji utworzył Konto i tym samym uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Portal ZBUDUJMY.PL na zasadach określonych w Regulaminie dla Klienta Detalicznego portalu ZBUDUJMY.pl
 5. Administrator Sklepu partnerskiego – osoba upoważniona lub pracownik Sklepu partnerskiego, odpowiedzialny za kontakt z Zarządcą i Klientami oraz za prawidłowe funkcjonowanie Sklepu partnerskiego w Portalu ZBUDUJMY.PL.
 6. Partner biznesowy – każdy, obecny lub przyszły, przedsiębiorca współpracujący z Zarządcą w zakresie świadczonych usług Portalu ZBUDUJMY.PL;
 7. Konto – dostępny, po wprowadzeniu ustalonej nazwy i hasła, element systemu, do którego przypisany jest Klient lub Sklep partnerski, po wypełnieniu formularza przystąpienia.
 8. Formularz przystąpienia – elektroniczny formularz Portalu ZBUDUJMY.PL, za pomocą którego Klient zakłada w nim konto. Klient wypełniając go wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z Portalu KOMINY.PL.
 9. Regulamin dla Klientów Detalicznych – określenie zasad dotyczących stosunków pomiędzy Klientami Portalu ZBUDUJMY. PL, a Zarządcą oraz zasad organizacji oraz funkcjonowania Portalu ZBUDUJMY.PL.
 10. Regulamin dla Sklepów Partnerskich – określenie zasad współpracy pomiędzy Zarządcą i Sklepem partnerskim, celem zapewnienia prawidłowego działania Portalu ZBUDUJMY.PL.
 11. Instytucja pośrednicząca – instytucja za pośrednictwem której Klient przekazuje środki celem zapłaty za towar; w szczególności bank, instytucja kredytowa, przelewy24.pl lub inny agent rozliczeniowy.
 12. Centrum Obsługi Klienta – system pomocy w formie elektronicznej oraz telefonicznej zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.zbudujmy.pl, www.kominy.pl, www.ocieplenie.pl, www.ogrzewanie.pl, www.ogrodzenie.pl, www.ogrodowy.pl, www.osprzet.pl, www.wykonczenie.pl, www.wykonawstwo.pl
 13. Towar – rzecz lub usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem, a Sklepem partnerskim za pośrednictwem Portalu ZBUDUJMY.PL.

§2

Składanie zamówienia

 1. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem Portalu ZBUDUJMY.PL, zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem partnerskim. Klientem mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w granicach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Portal ZBUDUJMY.pl udostępniany jest bezpłatnie Klientom, celem dokonywania, za jego pośrednictwem, zakupów towarów prezentowanych przez Sklepy partnerskie. Zamówienia towarów są przyjmowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia, w formie przewidzianej w Portalu ZBUDUJMY.PL, jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z treścią, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień niniejszego Regulaminu dla Klienta Detalicznego portalu ZBUDUJMY.pl.
 4. Do złożenia zamówienia w Portalu ZBUDUJMY.PL preferowane jest posiadanie Konta Klienta.
 5. W celu założenia konta Klienta należy wypełnić udostępniony na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL formularz, podając wymagane dane osobowe i teleadresowe.
 6. Komunikacja pomiędzy Klientem a Sklepem partnerskim lub Portalem ZBUDUJMY.PL odbywa się za pomocą środków przewidzianych w Portalu.
 7. Natychmiast po zaakceptowaniu treści wypełnionego elektronicznego formularza przystąpienia na podany w nim adres poczty elektronicznej Klienta, wysyłany jest list elektroniczny, z informacją o nowo utworzonym koncie w Portalu ZBUDUJMY.PL.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.
 9. W niektórych przypadkach po wybraniu towaru przez Klienta pojawi się link przekierowujący do strony Sklepu partnerskiego. Za prezentowane tam towary oraz zawartość tych stron internetowych odpowiada wyłącznie Sklep Partnerski.
 10. Klient korzystający z Portalu ZBUDUJMY.PL jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta i hasła oraz przyjmuje ograniczenia wynikające z dostępu do swojego komputera, konta bankowego i karty kredytowej osób trzecich. Portal ZBUDUJMY.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania klienta wykonywane w zakresie korzystania się przez klienta ze swojego konta lub hasła.

§ 3

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie partnerskim Klient składa wysyłając formularz zamówienia, za pośrednictwem Portalu ZBUDUJMY.PL.
 2. Informacje, znajdujące się na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do składania oferty. Oznacza to, że Klient wysyłając formularz zamówienia za pomocą Portalu ZBUDUJMY.PL, składa Sklepowi partnerskiemu ofertę kupna określonego towaru, na warunkach podanych w Regulaminie dla Klientów oraz w opisie towaru zamieszczonym Portalu ZBUDUJMY.PL.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, a realizacja zamówień następuje do chwili wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 4. Umowa sprzedaży jest wykonana w chwili potwierdzenia odbioru zamówionego towaru przez Klienta.
 5. Przetwarzanie zamówienia zazwyczaj rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od chwili wysłania przez Klienta formularza zamówienia. Zarządca nie ponosi jednak odpowiedzialności za późniejsze rozpoczęcie przetwarzania zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie partnerskim w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Partnerski informuje Klienta o stanie zamówienia, a Klient ma prawo podjąć decyzję o jego realizacji, wybierając jeden z podanych poniżej sposobów:
  • realizacja zamówienia ograniczona do części towarów dostępnych w Sklepie partnerskim, w chwili złożenia zamówienia;
  • wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, aż do momentu dostępności wszystkich zamówionych towarów;
  • rezygnacja ze złożonego zamówienia w całości.

Klient o swoim wyborze z pkt 6 powinien poinformować Sklep partnerski. W przypadku, gdy Klient nie poinformuje Sklepu partnerskiego o dokonaniu wyboru zgodnie z pkt 6, w ciągu 7 dni –– jego zamówienie jest anulowane w całości. Zarządca i Sklepy partnerskie mają prawo kontaktować się z Klientem oraz weryfikować jego dane, celem potwierdzenia złożonego przez niego zamówienia. Towar zamówiony przez Klienta dostarczany jest za pomocą firm kurierskich. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę towaru. Cennik usług przewozu towarów dla Sklepów partnerskich korzystających z firmy kurierskiej, rekomendowanej przez Zarządcę znajduje się na stronie Portalu ZBUDUJMY.PL. Niektóre Sklepy partnerskie mogą posiadać własny cennik kosztów transportu. W takim przypadku Klient powinien dokładnie zapoznać się z cenami usług przewozu towarów Sklepu partnerskiego, podanymi na stronie Sklepu partnerskiego w Portalu ZBUDUJMY.PL. Przesyłka zamówionych towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej po zaakceptowaniu kosztów dostawy. Koszty dostawy towaru oraz ewentualne koszty ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient. Przy każdym towarze podany jest przybliżony czas realizacji zamówienia, jednak termin ten jest szacunkowy i nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Sklepu partnerskiego, Zarządcy oraz Partnerów biznesowych. Stanowi on wyłącznie informację, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i jego wysyłki. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w razie płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. W przypadku złożenia jednego zamówienia obejmującego towary z różnych Sklepów Partnerskich, termin otrzymania przesyłki liczony jest dla każdego towaru oddzielnie, zgodnie z procedurą wysyłkową danego Sklepu partnerskiego. W przypadku realizacji kilku zamówień Klienta w jednym lub kilku Sklepach partnerskich, zastrzeżona jest możliwość do dokonania oddzielnych przesyłek poszczególnych towarów. W razie nie odebrania zamówionego towaru przez Klienta, może on zostać obciążony przez Sklep partnerski kosztami jego przewozu i przechowywania. Zamówienia składane na towary z grupy wyroby budowlane elewacyjne, ogrodzeniowe, szlifowane są to tzw." Zamówienia Indywidualne" i różnią się od zwykłej sprzedaży prowadzonej przez Portal ZBUDUJMY.PL a mianowicie:

 • Portal ZBUDUJMY.pl nie zwraca zapłaconej kwoty za zamówiony towar w przypadku rezygnacji z zakupu zamówionego i zapłaconego towaru w trakcie realizacji zamówienia.
 • Czas realizacji indywidualnych zamówień wynosi około 4-6 tygodni i biegnie od dnia zapłaty za zamówiony towar. O zrealizowaniu zamówienia Klient niezwłocznie zostanie poinformowany, na kontakt przez niego podany.
 • Portal ZBUDUJMY.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia składanego wyłącznie na elementy uzupełniające.
 • Portal ZBUDUJMY.pl zastrzega sobie, że w różnych partiach produkcyjnych poszczególnych wyrobów dopuszczalne są różnice w odcieniach, dlatego gwarancją uzyskania jednolitej barwy całej powierzchni jest prawidłowe obliczenie zapotrzebowania na dany materiał z nadwyżką na ewentualne docinki.
 • Nie ma możliwości zwrotu ani wymiany żadnych zakupionych na "indywidualne zamówienie" towarów.
 1. Dostawa Towaru do Klienta realizowana jest przez Spedytora, z którym Portal ZBUDUJMY.pl stale współpracuje. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie możliwości dostawy na wskazane miejsce odbioru zamówionego towaru. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, koszt dostawy oraz koszt zwrotu towaru obciąża w całości Klienta.

§4

Cena towaru

 1. Wszystkie ceny towarów, podane na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w walucie - złoty polski. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towarów, które są uzależnione od wybranego sposobu dostarczenia towaru oraz przewoźnika obsługującego dany Sklep partnerski.
 2. Cena towaru, opublikowana na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL, jest wiążąca dla Klienta w chwili składnia przez niego zamówienia za pomocą elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Portalu ZBUDUJMY.PL.
 3. Jednokrotne przekreślenie ceny danego towaru oznacza dokonanie jej obniżki przez Sklep partnerski lub Zarządcę.
 4. Dwukrotne przekreślenie ceny danego towaru świadczy o obniżeniu ceny towaru zarówno przez Sklep partnerski, jaki i Zarządcę.
 5. Sklep partnerski oraz Zarządca mają zastrzeżone prawo do dokonywania zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do prezentacji oraz realizowania, przez oznaczony czas, akcji promocyjnych.
 6. Na zakupiony towar w Sklepie partnerskim, za pośrednictwem Portalu ZBUDUJMY.PL, każdorazowo jest wystawiany dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT.
 7. Dowód zakupu powinien być zawsze załączony do przesyłki z towarem. W razie stwierdzenia braku dowodu zakupu, niezwłocznie należy skontaktować się ze Sklepem partnerskim, celem wyjaśnienia sprawy.
 8. Zarządca portalu ZBUDUJMY.PL jest zobowiązany dostarczyć Klientowi fakturę elektroniczną lub papierową.
 9. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia.
 10. Faktury papierowe będą wysyłane wyłącznie na życzenia Klienta na wskazany przez niego adres do doręczeń. Zarządca portalu ZBUDUJMY.PL zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przesłanie faktury papierowej.

§5

Formy płatności

 1. W Portalu ZBUDUJMY.PL możliwe są następujące formy płatności (dostępne formy płatności wskazane są w opisie każdego towaru):
 • przelew - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w danym Sklepie partnerskim, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. W przypadku wybrania tej formy płatności Klient zobowiązany jest wpisać poprawny numer rachunku bankowego, który jednoznacznie określa dane zamówienie;
 • raty - za pośrednictwem firmy Credit Agricole - szczegółowe informacje znajdują się na stronie Portalu ZBUDUJMY.PL;
 • karta płatnicza - za pośrednictwem systemu płatniczego przelewy24.pl
 • pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru

W przypadku niektórych rodzajów towarów, Sklep partnerski zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, poprzez wskazanie preferowanej metody płatności.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Zarządca jest administratorem zbioru danych osobowych Klientów Portalu ZBUDUJMY.PL oraz jedynym ich właścicielem. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późn. zm.).
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę, Sklepy partnerskie oraz Partnerów biznesowych danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem do zakupu towarów oraz świadczenia usług dostępnych w Portalu ZBUDUJMY.PL. Klient zakładając konto w Portalu ZBUDUJMY.PL, poprzez Formularz przystąpienia, ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawdą umieszczonych w nim informacji.
 4. Klient zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zarządcę o każdej zmianie swoich danych osobowych (teleadresowych), poprzez ich uaktualnienie, uzupełnienie lub poprawę w koncie Klienta Portalu ZBUDUJMY.PL.
 5. W przypadku gdy Klient nie zawiadomi o zmianie swoich danych osobowych (teleadresowych), jest on wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody przez to spowodowane, w tym opóźnienie lub brak działania ze strony Sklepu partnerskiego.
 6. W przypadku otrzymania przez Zarządcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Portalu ZBUDUJMY.PL niezgodnie z Regulaminem dla Klientów lub z przepisami prawa, Zarządca może przetwarzać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 7. Szczegółowe prawa i obowiązki Klienta w zakresie ochrony danych osobowych, reguluje Polityka prywatności oraz właściwe przepisy prawa.

§7

Reklamacja

 1. Proces reklamacji:
 • Klient w pierwszej kolejności powinien przeanalizować szczegółowo warunki, jakie zapisane zostały w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru, sprawdzić kto jest gwarantem, co obejmuje gwarancja oraz gdzie należy się zgłosić.
 • Jeżeli zakupiony towar nie posiada dokumentu gwarancyjnego lub jego postanowienia okażą się niewystarczające, Klient ma możliwość reklamacji towaru w Sklepie partnerskim.
 • W przypadku reklamowania towaru w Sklepie partnerskim, należy najpierw przesłać właściwy elektroniczny formularz reklamacji. Zawiadomienia o wykryciu wad towaru, Klient dokonuje wyłącznie poprzez wysłanie, za pomocą Portalu ZBUDUJMY.PL, elektronicznego formularza reklamacji.
 • W ciągu 14 dni od przesłania elektronicznego formularza reklamacji (z uwzględnieniem punktu 9), Sklep partnerski powinien dokonać jego weryfikacji oraz skontaktować się z Klientem, celem:
  • poinformowania o potrzebie uzupełnienia lub poprawienia elektronicznego formularza reklamacji;
  • oświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu formularza reklamacji oraz uzgodnienia terminu i sposobu dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do Sklepu partnerskiego;
  • powiadomienia o braku podstaw do reklamacji towaru.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar wraz z dowodem zakupu, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się w jego wyposażeniu, na adres Sklepu partnerskiego, w którym został zakupiony.

Zazwyczaj reklamacja w Sklepie partnerskim powinna dotyczyć:

 • niezgodności towaru z zamówieniem;
 • braku, określonych w opisie, właściwości lub cech towaru;
 • wad fabrycznych towaru;
 • wydania towaru w stanie niezupełnym.

Zapis zawarty w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień Klienta do skorzystania według własnej woli z przysługujących mu roszczeń z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W innych przypadkach należy skorzystać z uprawnień przyznanych w dokumencie gwarancyjnym. Klient ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie wady towaru, która nie występuje. W takiej sytuacji Sklep partnerski ma prawo żądać od Klienta równowartości poniesionych kosztów związanych z ekspertyzą towaru oraz transportem. Towar bezzasadnie zareklamowany odesłany zostanie również na koszt Klienta. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu partnerskiego. Ustawowy termin rozpatrzenia reklamacji przez Sklep partnerski wynosi 14 dni od chwili otrzymania zareklamowanego towaru. Jednak niektóre Sklepy partnerskie są zobowiązane do wysłania reklamowanego towaru bezpośrednio do producenta, bądź importera. W związku z tym okres rozpatrzenia może zostać wydłużony o czas potrzebny na dokonanie niezbędnych czynności reklamacyjnych. Rozpatrzenie reklamacyjne jest dokonywane wyłącznie przez Sklep partnerski i polega na:

 • naprawie towaru;
 • wymianie towaru;
 • odstąpieniu od umowy i zwrocie kosztów zakupu towaru, pod warunkiem, że wady są istotne;
 • nie uwzględnieniu reklamacji.

Sklep partnerski nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem, odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi, chyba że jego reklamacja zostanie uwzględniona przez Sklep partnerski. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu, ponieważ towar uszkodzony nie podlega reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać na adres wskazany przez Sklep partnerski. Prosimy o nie wysyłanie przesyłki z reklamowanym towarem na adres Portalu ZBUDUJMY.PL.

§8

Gwarancja

Zasady i czas gwarancji na zakupione za pośrednictwem Portalu ZBUDUJMY.PL towary są określone w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru. Udziela jej sprzedawca, importer lub producent. Większość gwarancji towarów realizowanych jest bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się w dokumentach gwarancyjnych albo na stronach internetowych producentów. Ponadto zawsze istnieje możliwość reklamacji towaru w Sklepie partnerskim, za pomocą właściwego formularza zwrotu.

§9

Zwrot zakupionego towaru do sklepu bez podania przyczyny

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie partnerskim, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Skuteczne skorzystanie z tego prawa przez Klienta jest możliwe tylko wówczas, gdy zakupiony towar zwróci do Sklepu partnerskiego w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie może być używany ani w żaden sposób zniszczony, musi posiadać oryginalne metki lub oznaczenia, jak również zostać zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami i dokumentami, w oryginalnym opakowaniu, w jakim został dostarczony.
 2. Procedura zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny do 14 dni:
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem partnerskim Klient składa za pomocą właściwego elektronicznego formularza zwrotu. Prosimy pamiętać, iż zgłoszenia dotyczące odstąpienia od umowy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu ZBUDUJMY.PL
 • W ciągu 14 dni od daty wysłania elektronicznego formularza zwrotu Klient ma obowiązek na swój koszt nadać przesyłkę ze zwracanym towarem do Sklepu partnerskiego. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu. Sklep partnerski nie uwzględni zwrotu towaru i odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu partnerskiego), jeżeli:
  • zwracany towar okaże się niepełnowartościowy;
  • stwierdzi brak załączenia dowodu zakupu do zwracanego towaru;
  • zwracany towar nie został właściwie zabezpieczony, wskutek czego uległ zmieszczeniu lub uszkodzeniu podczas przewozu;
  • zwrot towaru jest niezgodny z przepisami prawa.
 • Na zasadach niniejszego paragrafu Sklep partnerski powinien zwrócić równowartość ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dostarczenia przez Klienta zwracanego towaru do Sklepu partnerskiego lub podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez niego w elektronicznym formularzu zwrotu. Poniesione przez Klienta koszty odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.

Zwracany towar, należy wysłać na adres Sklepu partnerskiego, w którym został zakupiony. Prosimy pamiętać, iż wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponoszone są przez Klienta. Sklep partnerski nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeżeli odstąpienie od umowy przez Klienta okaże się bezpodstawne, nie podlegający zwrotowi towar zostanie odesłany przez Sklep partnerski na koszt Klienta (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu partnerskiego). Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu partnerskiego. Prosimy o nie wysyłanie przesyłki ze zwracanym towarem na adres Portalu ZBUDUJMY.PL.

§10

Prawo klienta do nie przyjęcia towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru:
 • Zawsze przed potwierdzeniem przyjęcia przesyłki z poczty lub od kuriera, prosimy o dokładne jej sprawdzenie, w szczególności czy przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia mechanicznego, a plomby i taśmy nie zostały naruszone lub zerwane. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, nie należy jej przyjmować, lecz sporządzić z kurierem protokół szkody. Protokół szkody jest jedynym dokumentem, udowadniającym zasadność nie przyjęcia towaru nadanego przez Sklep partnerski.
 • Uszkodzony towar zostanie zwrócony do Sklepu partnerskiego przez kuriera, który dostarczył go do klientowi.
 • Następnie należy poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep partnerski, poprzez wysłanie za pomocą Portalu ZBUDUJMY.PL, właściwego formularza zwrotu. Przy rozpatrywaniu zgłoszenia bardzo pomocne są również zdjęcia uszkodzonej części towaru, opakowania oraz skan protokołu szkody.

Wyłącznie prawidłowo sporządzony, a następnie podpisany przez kuriera i Klienta protokół szkody, może stanowić podstawę uwzględnienia przez Sklep partnerski roszczeń Klienta z niniejszego tytułu. Proszę pamiętać, że istnieje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do treści sporządzonego przez kuriera protokołu, które on ma obowiązek w nim zamieścić. Sprawdzenie opakowania przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki podczas transportu. Prosimy pamiętać również, że przyjęcie towaru uszkodzonego mechanicznie skutkuje utratą gwarancji oraz prawa do reklamacji z tych przyczyn.

§11

Prawa autorskie

 1. Portal ZBUDUJMY.PL w tym: teksty, grafika, logo, zdjęcia, ikony, wirtualna galeria, oprogramowanie i inne elementy znajdujące się w Portalu KOMINY.PL, są wyłączną własnością INTERNET CODE Sp. z o.o., Sklepów partnerskich lub Partnerów biznesowych. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części, bez pisemnej zgody ich właścicieli, jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z poźn. zm.).
 2. Wszystkie publikowane na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL znaki towarowe, nazwy itp. zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i stanowią własność tychże firm.
 3. Klient jest zobowiązany wykorzystywać treści zamieszczone w Portalu ZBUDUJMY.PL wyłącznie na osobisty użytek.

§ 12

Wypowiedzi klientów

 1. Przez wypowiedź Klienta rozumie się dane i informacje zamieszczone przez Klienta w Portalu ZBUDUJMY.PL, a w szczególności opinie, komentarze oraz oceny towarów i Sklepów partnerskich opublikowane na stronie www.zbudujmy.pl
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane przez siebie wypowiedzi na stronach www.zbudujmy.pl. Zarządca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi sprzecznych z przepisami prawa, naruszającymi dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego, w tym zawierających:
 • treści obraźliwe, wulgarne lub pornograficzne;
 • linki do stron internetowych nie związanych w jakikolwiek sposób z Zarządcą;
 • treści o charakterze komercyjnym, w tym treści reklamowe;
 • opisy stanów faktycznych nie zaistniałych w rzeczywistości;
 • obrażające uczucia patriotyczne, rasowe lub religijne;
 • linki do stron internetowych lub plików stanowiących zagrożenie dla Klientów Portalu;

W razie bezprawnych działań Klienta - Zarządca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia jego konta.

§13

Wyłączenie odpowiedzialności zarządcy portalu ZBUDUJMY.PL

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Sklepu partnerskiego wobec Klienta i Partnerów biznesowych, jak również za zobowiązania Klienta i Partnerów biznesowych względem Sklepu partnerskiego, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu działalności Portalu ZBUDUJMY.PL.
 2. Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za towary Sklepu partnerskiego ani za wszelkie inne zobowiązania przyjęte na siebie przez Sklep partnerki względem Klienta, w tym za informacje zamieszczone przez niego na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL, błędną kwalifikację towarów w odpowiednich branżach, czy też treści jego materiałów reklamowych.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich za, bezpośrednie lub pośrednie, szkody wynikłe z korzystania przez Klienta z treści Portalu ZBUDUJMY.PL.
 4. Zamówienie jest wysyłane z pozycji wybranego przez Klienta Sklepu partnerskiego. Zarządca nie odpowiada za wady towarów, opóźnienia związane z ich dostawą jak i zakłócenia w realizacji zamówienia, spowodowane postępowaniem Sklepu partnerskiego niezgodnym z procedurą określoną w zawartej z nim Umowie o współpracę, Regulaminie dla Klientów lub przepisach prawa.
 5. Zarządca nie odpowiada za nie poinformowanie Klienta o niedostępności danego towaru. Jest to w intencji Sklepu partnerskiego, u którego zamówiony został towar.
 6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie bądź zmianę warunków zapisanych w dokumencie gwarancyjnym, jakich dokona Sklep partnerski, w którym Klient zakupił towar lub gwarant.
 7. W przypadku rezygnacji, upadłości lub wycofania Sklepu partnerskiego z Portalu ZBUDUJMY.PL, Zarządca nie jest w świetle prawa podmiotem przejmującym odpowiedzialność za zobowiązania Sklepu partnerskiego, w tym nie odpowiada za wady sprzedanych towarów oraz dochodzenie innych roszczeń przez Klientów, wynikających z przepisów prawa.
 8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Portalu ZBUDUJMY.PL.
 9. Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokonywanie zakupów w Portalu ZBUDUJMY.PL przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.
 10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane wypowiedzi (np. komentarze, oceny towarów i Sklepów partnerskich oraz opinie) przez Klientów Portalu ZBUDUJMY.PL.
 11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za towary zakupione przez osoby niepełnoletnie bez udziału rodziców lub opiekunów prawnych, jak również osoby nieposiadające lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 12. Zarządca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z winy Sklepu partnerskiego. Sklep partnerski ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy o współpracę, Regulaminu dla Klienta Detalicznego, Regulaminu dla Kontrahentów oraz przepisów prawa.
 13. Zarządca oświadcza, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo płatności dokonywanych przez Instytucje pośredniczące ponoszą wyłącznie Klienci oraz Instytucje pośredniczące. Odpowiedzialność ta nie spoczywa na Zarządcy.
 14. Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw w działaniu Portalu ZBUDUJMY.PL, o których , wcześniej poinformuje na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL, przy czym nie odpowiada za wynikłe z tego powodu szkody, w tym opóźnienia w realizacji zamówień.
 15. Zarządca dołoży wszelkich starań, aby Portal ZBUDUJMY.PL działał należycie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych lub siły wyższej. Zespół internetowego Portalu ZBUDUJMY.PL dokona niezbędnych starań, aby wyeliminować wszelkie błędy naruszające Regulamin dla Klientów, przepisy prawa oraz inne wyznaczone standardy w Portalu ZBUDUJMY.PL. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za czynności wynikające z §6.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Klientów, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu dla Klientów prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Spory mogące powstać na tle korzystania z Portalu ZBUDUJMY.PL będą rozstrzygane polubownie przez Strony, a w przypadku braku ugody, rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego albo miejsca wykonania umowy.
 4. Zarządca przewiduje możliwość organizowania konkursów i akcji promocyjnych, na zasadach określanych w odrębnych regulaminach.
 5. Sklepy partnerskie oraz Partnerzy biznesowi Portalu ZBUDUJMY.PL nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany, do reprezentowania Zarządcy, czy też do składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań.
 6. Zarządca może, w każdym czasie, zawiesić albo przerwać współpracę ze Sklepami partnerskimi lub Partnerami biznesowymi.
 7. Zarządca może w dowolnym czasie zdecydować o przerwaniu lub zawieszeniu działalności Portalu ZBUDUJMY.PL.
 8. W przypadku podjęcia przez Zarządcę decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Portalu ZBUDUJMY.PL, Zarządca nie odpowiada za wcześniejsze zobowiązania związane z treścią Portalu co do Klientów, Sklepów partnerskich oraz Partnerów biznesowych.
 9. Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania Portalu ZBUDUJMY.PL, jak i postanowień Regulaminu dla Klientów w każdym czasie, które będą obowiązywać od momentu opublikowania ich na stronach Portalu ZBUDUJMY.PL. Korzystanie przez Klienta z Portalu KOMINY.PL po wprowadzeniu niniejszych zmian, jest jednoznaczne z tym, że zapoznał się on z ich treścią, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu dla Klientów, będą realizowane zgodnie z treścią Regulaminu dla Klientów obowiązującego w chwili złożenia danego zamówienia.

Internetowe Portale grupy ZBUDUJMY.PL, dostępne pod adresami: www.zbudujmy.pl, www.kominy.pl, www.ocieplenie.pl, www.ogrzewanie.pl, www.ogrodzenie.pl, www.ogrodowy.pl, www.osprzet.pl, www.wykonczenie.pl, www.wykonawstwo.pl, stanowią własność INTERNET CODE Sp. z o.o. ul. św. Rocha 4A, 35-330 RZESZÓW NIP: 8133784476 REGON: 380590910 KRS: 0000737486

Powyższy adres nie jest adresem do przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych lub dotyczących wymiany towarów.